Та доох формыг бөглөж илгээснээр үйлчилгээний газрын мэдээлэл оруулах цонх автоматаар гарч ирэх болно.