Кадастрын зураг хийнэ цэг тогтооно

“Land point кадастр”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Дэлгэрэнгүйг эндээс орж үзнэ үү!
Утас: 7763-3796

“Кадастрын зураг хийнэ”
– Газрын төлөв байдал, чанрын улсын хянан баталгаа
– Иргэн, ААН нэгж талбарын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг тогтооно
– Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил
– Том болон жижиг масштабтай байрзүйн дэвсгэр зураг
– Барилгын улаан шугам, тэг тэнхлэг
– ЦДШ, сүлжээний трассын зураглал
– Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал
Газрын харилцааны асуудлаар зөвлөгөө өгнө
Утас: 8069-0202

ГЕО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ
Кадастрын зураг, эргэлтийн цэг, дэвсгэр зураг, байрзүйн зураг, тото зураг,барилгын улаан шугам, авто замын улаан шугам, барилгын тэг тэнхлэг, шугам сүлжээний тэг тэнхлэг, эзлэхүүн гаргах зэрэг ажлуудыг тогтмол хийж байна.
Дэлгэрэнгүй
Утас: 7744-0041

SMSTAR GEOID
– Кадастрын зураг
– Эргэлтийн цэг
– Хянан баталгаа
– Геодези
Утас: 8069 0202
ТОД КООРДИНАТ
– Кадастрын зураг
– Эргэлтийн цэг тогтооно
– Бүх төрлийн байрзүйн зураг хийнэ
– Барилгын геодези
– Гүйцэтгэлийн зураг
– Геодезийн бүх төрлийн үйлчилгээ
Утас: 9509 2922
Үйлчилгээ:
-Хашаа байшингийн кадастрын хэмжилт, зураглал хийнэ
-Эргэлтийн цэг тогтооно
-Гүйцэтгэлийн зураг, дэвсгэр зураг, бүх төрлийн зураг хийнэ
Утас: 94474673
Үйлчилгээ:
-Кадастрын зураг
-Эргэлтийн цэг тогтооно
-Байр зүйн дэвсгэр зураг
-Геодезийн бүх төрлийн үйлчилгээ
Утас: 94002494
Үйлчилгээ:
-Кадастрын зураг хийнэ
-Эргэлтийн цэг тогтооно
Утас: 98000016

Ангилал