Том масштаб (1:500-1:5000)-ын байр зүйн зураглал

1:500, 1: 1 000, 1:2 000, 1:1:5 000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зургийг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:

 • ·нийслэл, хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах;
 •  үйлдвэр, байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжийн барилгажилтын төсөл зохиох;
 •  шинээр бий болсон эсвэл устсан  объект, газрын гадаргын өөрчлөлт, зам барилга, инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн тохижилт, гүйцэтгэлийн  зураг ;
 • байгаль орчин, экологийн үнэлгээ хийх;
 •  маркшейдер, уулын ажлын ерөнхий төлөвлөгөө зохиох;
 •  хот,  суурин газрын газар зохион байгуулалт, газрын кадастр;
 •  ашигт малтмалын орд газрын  нарийвчилсан хайгуул, судалгаа, ашиглалт;
 •  хот цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон бүс, тохижилтын ажлын төсөл зохиох;
 •  газар тариалан, усжуулалтын ажлын хайгуул, зураг төсөл зохиох;
 • бороо, үерийн хамгаалалтын далан, төмөр зам ба автозамын хайгуул хийх, гүүр, суваг, шуудуу барих, усан хангамжийн шугам, тэдгээрийн барилга байгууламжийн хайгуул, судалгаа хийх, зураг төсөл зохиох;
 • газар шороо, уул уурхайн хаягдал, овоолго, нөхөн сэргээлтийн ажлын хэмжээ тогтоох;
 • эрчим, хүч, дулаан хангамж, холбоо мэдээллийн шугам сүлжээ  төлөвлөх, барьж байгуулах, ашиглах, өргөтгөх;
 •  төмөр замын станц, зөрлөг, замыг төлөвлөх, барих, ашиглах, өргөтгөх;
 •  авто зам төлөвлөх, барьж  байгуулах;
 •  усан цахилгаан станцын ажлын ба гүйцэтгэлийн зураг төсөл зохиох, барьж байгуулах, ашиглах, өргөтгөх;
 • бүх төрлийн инженерийн хайгуул, судалгааны ажил, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн ажил.

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал