Амжилтын гаргалгаа сургалтын төв
Манай мэргэжил сургалтын төв нь гоо сайхан ,маникюр-педикюр,маке-ап,сормуус суулгалт,ХАБЭА,хүний нөөц,нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтууд явуулж байгаа ба бүх сургалтандаа бодит хямдрал зарласан байгаа. Мөн сертификат олгоно.
Утас: 77220351
Амжилтын гаргалгаа сургалтын төв
Манай мэргэжил сургалтын төв нь гоо сайхан ,маникюр-педикюр,маке-ап,сормуус суулгалт,ХАБЭА,хүний нөөц,нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтууд явуулж байгаа ба бүх сургалтандаа бодит хямдрал зарласан байгаа. Мөн сертификат олгоно.
Утас: 77220351

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, шаардлагыг тогтоосон стандарт

Стандартын дугаар Стандартын нэр
1 MNS 4990:2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага
2 MNS 6658:2017 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага
3 MNS 5080:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ
4 MNS 6654:2017 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага
5 MNS 6767:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
6 MNS 6768:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага
7 MNS 6769:2019  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион – Ажлын багаж төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
8 MNS 6770:2019 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион – Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага
9 MNS 5078:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Үйлдвэрийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд тавигдах ерөнхий шаардлага
10 MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага.
11 MNS 5106:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Мэдрэл сэтгэхүйн ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга
12 MNS 5107:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Биеийн хүчний ажлын ачааллыг үнэлэх үзүүлэлтийн норм, тодорхойлох арга

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нэр томъёо тодорхойлолт, удирдлагын тогтолцооны стандарт

Стандартын дугаар Стандартын нэр
13 МNS ISO 7708:2016 Агаарын чанар- Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх сорьц   цуглуулалтанд   ашиглах   тоосны   ширхэгийн   хэмжээний   фракцын тодорхойлолт  
14 MNS ILO OSH.1:2003  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны талаарх удирдамж
15 MNS ISO 45001:2019  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар
16 MNS OSHAS 18001:2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага
17 MNS OSHAS 18002:2015  Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо OSHAS 18001 стандартыг хэрэгжүүлэх заавар

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээний аргын стандарт

Стандартын дугаар Стандартын нэр
18 MNS 3288:1991 Ажлын бүсийн агаарт байгаа бензин, керосин, уайтспирит тодорхойлох арга
19 MNS 3293:1991 Фосфорын ерөнхий агуулгаар ажлын байрны агаар дах карбофосын хэмжээг тодорхойлох калориметрийн арга
20 MNS 4991:2000   Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн агаар дах хорт бодисын концентрацыг хэмжих аргачлалд тавих шаардлага
21 MNS 5028:2001  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дах хорт бодисыг индикаторын гуурсаар тодорхойлоход тавигдах ерөнхий шаардлага
22 MNS 5060:2001  Ажлын байрны агаар. Мышьяк, түүний нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
23 MNS 5061:2001   Ажлын байрны агаар. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг тодорхойлох. Эзэлхүүний арга
24 MNS 5062:2001 Ажлын байрны агаар. Дихлорэтаны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
25 MNS 5063:2001 Ажлын байрны агаар. Озоны хэмжээг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга 
26 MNS 5064:2001 Ажлын байрны агаар. Селен, түүний нэгдлийг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
27 MNS 5065:2001   Ажлын байрны агаар. Тиураминдисульфидыг тодорхойлох. Спектрофотометр ба колорметрийн арга
28 MNS 5077:2001   Ажлын чанарын нийтлэг байрны агаар. Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга
29 MNS 5366:2004 Агаарын чанарын нийтлэг асуудал, Нарийн ширхэгтэй тоосонд агуулагдах цахиурын давхар исэл, кристобалит тридимитыг тодорхойлох
30 MNS 5387:2004   Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын температур чийгийг хэмжих арга 
31 MNS 5803:2007   Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн. Ажлын байрны агаар дахь хар тугалгын агууламж, ажлын байранд тавигдах шаардлага
32 MNS 5479:2005  Аюул учруулах барааны эсрэг хамгаалалт. Химийн хорт бодисын хаягдлыг устгахад тавих шаардлага
33 MNS ISO 15202-1:2014  Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)- ээр тодорхойлох. 1-р хэсэг: Дээж авалт
34 MNS ISO 15202-2:2014  Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 2-р хэсэг: Дээж бэлтгэл
35 MNS ISO 15202-3:2014 Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 3-р хэсэг: Шинжилгээ
36 MNS ISO 16121-1 : 2016  Авто тээврийн хэрэгсэл. Нийтийн тээврийн автобусны жолоочийн ажлын байранд тавигдах эргономикийн шаардлага. 1-р хэсэг: Ерөнхий тодорхойлолт, үндсэн шаардлага
37 MNS 12.65:1991  Ажлын байрны агаарт байгаа хлорт устөрөгчийг тодорхойлох арга 
38 MNS 12.087:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа иодыг тодорхойлох арга
39 MNS 12.1.002:1982 Уурхайн агаар. Хүхрийн ангидридыг тодорхойлох арга
40 MNS 12.1.003:1982 Уурхайн агаар. Нүүрстөрөгчийн ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
41 MNS 12.1.001:1982 Уурхайн агаар. Азотын ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
42 MNS 0012-059:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга
43 MNS0012-060:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хүхрийн хүчлийг тодорхойлох арга
44 MNS0012-061:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа ацетоныг тодорхойлох арга
45 MNS 0012-062:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа аммиакийг тодорхойлох арга
46 MNS 0012-063:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа 4 хлорт этиленийг тодорхойлох арга
47 MNS 0012-064:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа шүлтийг тодорхойлох арга
48 MNS 0012-065:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрт устөрөгчийг тодорхойлох арга
49 MNS 0012-066:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа ксантогеныг тодорхойлох арга
50 MNS 0012-067:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа гидрохиноныг тодорхойлох арга
51 MNS 0012-068:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа азотын давхар ислийг тодорхойлох арга
52 MNS 0012-069:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа молебдин, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
53 MNS 0012-070:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн эфирийг тодорхойлох арга
54 MNS 0012-071:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа этилийн спиртийг тодорхойлох арга
55 MNS 0012-072:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа циант устөрөгчийг тодорхойлох арга
56 MNS 0012-073:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа 3 хлорт этиленийг тодорхойлох арга
57 MNS 0012-074:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа төмөр түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
58 MNS 0012-075:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа зэс түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
59 MNS 0012-076:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа цууны хүчлийг тодорхойлох арга
60 MNS 0012-077:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа устөрөгчийн хэт ислийг тодорхойлох арга
61 MNS 0012-078:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа никель түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
62 MNS 0012-079:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хар тугалгыг тодорхойлох арга
63 MNS 0012-080:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа фтортустөрөгч, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
64 MNS 0012-081:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа фосфор органик нэгдлийг тодорхойлох арга
65 MNS 0012-082:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа фенолыг тодорхойлох арга
66 MNS 0012-083:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа бромт устөрөгчийг тодорхойлох арга
67 MNS 0012-084:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа гидразин, гидразинсульцатыг тодорхойлох арга
68 MNS 0012-085:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа формальдегидыг тодорхойлох арга
69 MNS 0012-086:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэртнүүрстөрөгчийг тодорхойлох арга
70 MNS 0012-087:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа диоксаныг тодорхойлох арга
71 MNS 0012-088:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа цууны хүчлийг тодорхойлох арга
72 MNS 0012-089:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хүхэрлэг ангидридыг тодорхойлох арга
73 MNS 0012-090:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа бензол, толуол, ксилолыг тодорхойлох арга
74 MNS 0012-091:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа аналиныг тодорхойлох арга
75 MNS 0012-092:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа хлорыг тодорхойлох арга
76 MNS 0012-093:1991 Ажлын байрны агаарын исэлдэх чанарыг тодорхойлох арга

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал