Хөндлөнгийн аудит гэж юу вэ?

Аудит гэдэг нь Төрийн болоод бизнэсийн байгууллагын санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаа үлй явцын талаарх мэдээллүүд болон тэдгээрийг тодорхойлох үзүүлэлтйн хоорондох уялдаа,бодит байдлын нотолгоог сонирхсон хэрэглэгч нарт системчлэн хүргэхэд туслах үйлчилгээ юм.

1. Зорилгоороо ялгаатай

Аудит санхүүгийн тайлангийн үнэн зөв бодит байдлыг нотлох, үйлчилгнн үзүүлэх, хамтран ажиллах зорилготой байдаг бол баримтын шалгалт нь илэрсэн дутагдлыг засуулах,буруутай этгээдэд арга хэмжээ авах зортлгоор хийгддэг.

2. Шинж чанараараа ялгаатай

Аудит цэвэр бизнесийн үйл ажилллагаа байдаг бол баримтын шалгалтанд ийм шинж агуулагддаггүй.

3. Харилцааны үндсээрээ ялгаатай

Аудтитын шалгалт үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр гэрээний үндсэн дээр хийгддэг бол баримтын шалгалт нь дээд албаны шийдвэрээр заавал гүйцэтгэх үйл ажиллагаа байдаг.

Аудитыг хөгжлийн үе шатаар нь нотлох,системт баримжааллын болон эрсдэлт гэж ангилан авч үздэг.

Нотлох аудит. Аудитын зорилго нв тодорхой баримт,үйл явдлыг нотлоход оршиж байсан бөгөөд одоо ч хэвээрээ Системт баримжааллын болон эрсдэлт аудит нь түүхэн тодорхой үед эдгээр хандлагууд давмгайлан хөгжсөн.

Санхүүгийн тайлангийн аудит

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт тайлагнал тогтоосон журмын дагуу хйигдэж чадаж байгаа эсэхийг шалгаж дүгнэлт өгдөг аудитын үндсэн төрөл юм. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг зөвхөн аудитын байгууллага гүйцэтэдэг.

Нийцлийн аудит

Энэ нь удирдах дээд байгууллагаас гаргасан дүрэм журам тусгай горима аж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрхэн мөрдөгдөж байгааг шалгаж байгааг тогтоох хяналтын хараат бус хэлбэр юм.

Үр ашгийн аудит

Үүнийн удирдлагын үйл ажилагааны үр ашгийн гэх мэт хэд хэдэн янзаар нэрлэх ч агуулга нь ижил. Аж ахуйн байгууллагын үйл ажиллагааны бүтээмжийг үнэлж дүгнэлт өгөх зарчмаар ажиллана.

Гадаад ба тодоот аудит

Гадаад аудит гэж юу вэ?

Харилцагчийн үйл ажиллагаанд хараат бус аудитын байгууллага болох аудитын хувийн компаниуд төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэдэг аудитын төрөл юм. Гадаад аудитыг зөвхөн аудитор хийж тайлан дүгнэлт бичнэ.

Дотоод аудит гэж юу вэ?

Томоохон байгууллагууд санхүүгийн бие даасан хяналтын албатай байдаг. Зах зээл хөгжсөн орнуудад энэ хяналтыг үр ашигтай хараат бус  байдалд явуулах зорилгын үүднээс дотоод аудитын алба үүсч бий болсон.

Ангилал