Хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэхдээ юуг анхаарах вэ?

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай ойлголт, зорилго, зохион байгуулалт,
Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ,
Байгууллагын үнэ цэнийн харьцааны шинжилгээ,
Үл хөдлөх хөрөнгийн харьцааны шинжилгээ,
Орлогыг капиталчлах хувийг үндэслэх арга,

“Хас үнэлгээ” бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ.
— Авто машины үнэлгээ,
— Даатгалын, хохирлын үнэлгээ,
— Эд хөрөнгийн үнэлгээ,
— Дуудлагын үйлчилгээ,
Утас: 7740-0295

Хөрөнгийн үнэлгээ

 •  Хөрөнгийн үнэлгээний тухай ойлголт, зорилго, зохион байгуулалт,
 • Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ,
 • Байгууллагын үнэ цэнийн харьцааны шинжилгээ,
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн харьцааны шинжилгээ
 • Орлогыг капиталчлах хувийг үндэслэх арга,
 • Орлогын таамаглал бэлтгэх,
 • Хөрөнгийн үнэлгээний хоёр ба гурван шатат загвар,
 • Ашгийг капиталчлах, хорогдуулах арга
 • Бизнесийн үнэлгээний аргууд,
 • Барилгыг үнэлэх аргууд (Зардлын арга, орлогын арга, жишиг арга),
 • Газрын үнэлгээ,
 • Газрын үнэлгээнд үлдэгдэл орлогын аргыг хэрэглэх,
 • Машин, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ,
 • Зах зээлийн жиших   арга,
 • Үнэлгээний тайлан бэлтгэх,
 • Үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрэм

Ангилал

Тэнгэр тахилгын нэгдсэн холбоо: Тахилгын бичлэг