өмгөөлөгчийн ажлын хөлс хэд байдаг вэ

23 дугаар зүйл.Өмгөөллийн хөлс

23.1.Өмгөөлөгч хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ үйлчлүүлэгчээс хөлс /цаашид “өмгөөллийн хөлс” гэх/ авах бөгөөд хэмжээг өмгөөлөгч, үйлчлүүлэгч гэрээгээр харилцан тохиролцож тогтооно.

23.2.Өмгөөллийн хөлсийг тогтооход өмгөөлөгчөөс үзүүлэх өмгөөллийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, ээдрээ төвөгтэй байдал, тухайн хэрэг, маргааны үргэлжлэх хугацаа, өмгөөлөгчийн мэргэшсэн байдал, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг харгалзан үзнэ.

23.3.Доор дурдсанаас бусад тохиолдолд өмгөөлөгч өмгөөллийн хөлсийг нөхцөлтэйгөөр тохиролцож болно:

23.3.1.эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа;

23.3.2.эцэг, эх тогтоох;

23.3.3.тэтгэмж тогтоолгох;

23.3.4.гэрлэлт цуцлах;

23.3.5.гэр бүлийн дундын өмчийн маргааныг шийдвэрлэх;

23.3.6.гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэргийг шийдвэрлэх.

23.4.Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчтэй харилцан тохиролцсоноор түүнийг өмгөөллийн хөлс төлөхөөс чөлөөлж, эсхүл хөнгөлж болно.

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал