Гялс төв шинжилгээний үнэ

Монголчууд 1997 оноос “Гялс” лабораторийг мэддэг болсон. Бид энэ 20 жилийн хугацаанд үйлчлүүлэгчиддээ чанартай, хөнгөн шуурхай, зөв боловсон үйлчилж, дэлхийн шинэ дэвшилтэт техник, технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхийн төлөө “ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛНЭ” уриан дор ажиллаж ирлээ.

Тухайн шинжилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй шинжилгээний нэр дээр дарж танилцана уу!

Манай шинжилгээний өртөгт дараах зүйлс багтаж байна:

 • Урвалжийн өртөг
 • Тоног төхөөрөмжийн өртөг
 • Дотоод чанарын хяналтын өртөг /Үйлдвэрлэгчийн/
 • Гадаад чанарын хяналтын өртөг /RIQAS, MEQAS, NCCD г.м/
 • Дэд бүтцийн урсгал зардал /цахилгаан, дулаан, ус, түрээс/
 • Ажилчдын цалин
 • Онлайн хариу олгох үйлчилгээний өртөг /Дижитал Медик ХХК/
 • Программ хангамжийн үйлчилгээний өртөг /Орион ХХК/
 • Техник үйлчилгээний өртөг /Лайфтроник/
 • Дижитал утсан үйлчилгээний өртөг /CallPro ХХК/
 • Утсанд мсж илгээх үйлчилгээний өртөг /Мобиком, Скайтел, Юнител, ЖиМобайл/
Төрөл Нэр Үнэ /₮/
Биохими 5′-NT нуклеотидаза 8,500
Биохими ACE ангиотензин хувирдаг фермент 12,900
Биохими Аланин аминотранфераза (АЛАТ) 3,500
Биохими Альбумин 5,500
Биохими Амилаза фермент (a-Amylase) 6,900
Биохими Антистрептолизин О (АСЛО(биохими)) 10,500
Биохими аполипопротеин (ApoA1) 12,000
Биохими Аполипопротеин (ApoB) 12,000
Биохими Аспартат аминотрансфераза (АСАТ) 3,500
Биохими, Билирубин (Нийт) 3,500
Биохими Билирубин (Шууд) 3,800
Биохими Гамма-глутамил трансфераза (ГГТ) 5,000
Биохими Глобулин 2,500
Биохими Глюкозжсон гемоглобин-HbA1c 16,500
Биохими Зэс (Cu) 9,000
Биохими Иммуноглобулин G (IgG) 9,700
Биохими Иммуноглобулин А (IgA) 9,700
Биохими Иммуноглобулин М (IgM) 9,700
Биохими Инсулин 25,000
Биохими Кали (К) 7,000
Биохими Кали /Шээсэнд/ 5,000
Биохими Кальци (Ca) 4,900
Биохими Креатинин (цусан дахь хэмжээ) 3,800
Биохими Креатинкиназа (СК-МВ) 9,500
Биохими Лактат дегидрогеназа (ЛДГ) 4,300
Биохими Липаза 8,500
Биохими Магни (Mg) 7,000
Биохими Микроальбумин 8,000
Биохими Натри (Na) 7,000
Биохими Ревматойд Фактор (Биохими) 10,500
Биохими С Реактив Уураг (Биохими) 10,500
Биохими С реактив уураг (Өндөр мэдрэмжит) 26,000
Биохими Сахар (Глюкоз)-Өлөн үеийн 4,900
Биохими Сахар /Глюкоз/-120мин 4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-30мин 4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-60мин 4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-90мин 4,000
Биохими Төмөр (Fe) 4,500
Биохими Триглицерид 3,900
Биохими Уураг (Нийт) 3,500
Биохими Фиброз 1 Инвазив бус аргаар фиброз тодорхойлох
Биохими Фиброз 2 Инвазив бус аргаар фиброз тодорхойлох
Биохими Фосфор (P) 6,000
Биохими Фруктозамин (FUN) 15,000
Биохими Фукозидаза-Л (AFU) 12,000
Биохими Хавсарга C3 15,500
Биохими Хавсарга C4 15,500
Биохими Хлор (Cl) 7,000
Биохими Холестрол (Бага нягтралтай)-LDL 8,000
Биохими Холестрол (Өндөр нягтралтай)-HDL 8,000
Биохими Холестрол (Нийт) 3,800
Биохими Цинк 9,000
Биохими Цистатин (С-CysC) 18,000
Биохими Шүлтлэг фосфатаза 4,900
Биохими Шээг (Mочевин) 3,800
Биохими Шээсний хүчил 3,900
Биохими Электролит ATF500 15,000
Серологи Антистрептолизин О (АСЛО(серологи)) 6,900
Серологи Ревматоид фактор (чанарын үзүүлэлт) 6,900
Серологи С реактив уураг (латекс) 6,900
Хематологи Резус фактор 5,200
Хематологи Улаан эсийн тунах хурд (СОЭ) 4,900
Хематологи Цусны бүлэг тодорхойлох 5,200
Хематологи Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ (5 дифференциал) 11,900
Иммунологи AFP-Ургийн альфа уураг 26,000
Иммунологи Anti-TG Анти-тироглобулин 18,000
Иммунологи Anti-TPO Анти тироид пероксидаза 21,000
Иммунологи CA 15-3 (Хавдрын антиген 15-3) 28,900
Иммунологи CA-125 (Хавдрын антиген-125) 28,900
Иммунологи CA-19-9 (Хавдрын антиген 19-9) 28,900
Иммунологи CEA – Карциноэмбрионик эсрэгтөрөгч 24,900
Иммунологи CMV IgM- Цитомегало вирүсийн иммуноглобулин М 26,000
Иммунологи CMV IgG – Цитомегало вирүсийн иммуноглобулин G 19,500
Иммунологи FPSA – Түрүү булчирхай өвөрмөц антиген 28,000
Иммунологи FSH – Фолликул өдөөгч даавар 21,000
Иммунологи FT3 – Чөлөөт трииодот-тиронин 25,000
Иммунологи FT4 – Чөлөөт тироксин 25,000
Иммунологи HCG -Хүний хорион-гонадотропины даавар 32,500
Иммунологи LH – Шар биеийг идэвхжүүлэгч даавар 24,900
Иммунологи PSA 26,000
Иммунологи PSA комплекс 49,500
Иммунологи TES II- тестостерон (Нийт) 25,500
Иммунологи TORCH Бүрэн 114,000
Иммунологи ToRCH Суурь 89,000
Иммунологи TSH – Тироид өдөөгч даавар 23,000
Иммунологи Витамин Д 25-ОН (нийт) 29,500
Иммунологи Жирэмсний хамааралт ийлдэсийн А уураг (PAPP-A) 40,500
Иммунологи Иммуноглобулин Е (IgE) 23,000
Иммунологи Ингибин А 150,000
Иммунологи Кортизол 29,000
Иммунологи Миоглобин 30,000
Иммунологи нийт T3-трииодтиронин 23,000
Иммунологи нийт Т4-тироксин 23,000
Иммунологи Прогестерон (PRG) 26,000
Иммунологи Прокальцитонин 55,000
Иммунологи Пролактин (PRL) 26,000
Иммунологи Рубелла Иммуноглобулин G&M 29,900
Иммунологи Токсоплазм Иммуноглобулин G&M 31,900
Иммунологи Ферритин 26,000
Иммунологи ХДХВ-ийн р24 антиген 32,000
Иммунологи Хеликобактерийн эсрэгтөрөгч (өтгөнөөс) 22,900
Иммунологи Хеликобакторийн эсрэгбие (тоолох) 12,000
Иммунологи Хепатит А вирүсийн IgM эсрэг бие (HAV IgM) 42,500
Иммунологи Хепатит А вирүсийн нийт эсрэг бие (anti-HAV Total) 34,500
Иммунологи Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч /Тоогоор/-HBsAg 24,900
Иммунологи Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг эсрэгбие (Anti-HBs Total II) 20,000
Иммунологи Хепатит В вирүсийн цөмийн антигены IgM эсрэг бие (HBc IgMl II) 35,500
Иммунологи Хепатит В вирүсийн цөмийн антигены эсрэг бие (Anti-HBc Total II) 27,500
Иммунологи Хепатит Д вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 19,000
Иммунологи Хепатит С вирүсийн эсрэгбие тодорхойлох /ELFA/-Anti-HCV 29,500
Иммунологи Херпес Вирүс 1&2 Иммуноглобулин G&M 39,900
Иммунологи Цитомегало Вирүс Иммуноглобулин G&M 29,900
Иммунологи Ц-пептид /өлөн үеийн/ 25,000
Иммунологи Чөлөөт Эстриол (uE3) 29,500
Иммунологи Эстрадиол 24,900
Шээсний Шээсний ерөнхий шинжилгээ-11 5,900
Шээсний Шээсний ерөнхий шинжилгээ-14 5,900
Шээсний Шээсний нарийвчилсан дэлгэрэнгүй шинжилгээ 16,400
Ялтаст оношлуур RPR, Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 7,900
Ялтаст оношлуур RPR-ТИТР, Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 11,500
Ялтаст оношлуур TPHA-Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 15,400
Ялтаст оношлуур Сүрьеэгийн эсрэг бие (түргэвчилсэн шинжилгээ) 6,400
Ялтаст оношлуур Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие (түргэвчилсэн шинжилгээ) 7,900
Ялтаст оношлуур ХДХВ-ийн эсрэгбие (Anti-HIV) 7,900
Ялтаст оношлуур Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч-HBsAg 7,700
Ялтаст оношлуур Хепатит С вирүсийн эсрэгбие тодорхойлох(түргэвчилсэн оношлогоо)-Anti-HCV 7,700
Ялтаст оношлуур Хламидын эсрэг төрөгч (түргэвчилсэн оношлогоо) 11,900
Микроскоп Бэлгийн замын арчдас /эмэгтэй/ 11,900
Микроскоп Бэлгийн замын арчдас /эрэгтэй/ 11,900
Микроскоп Кариотип 650,000
Микроскоп Умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ (PAP smear)
Микроскоп Шимэгч хорхойн өндөг 4,300
Молекулбиологи БЗХӨ үүсгэгч 14 эмгэг төрөгч илрүүлэх 125,500
Молекулбиологи Хепатит В вирүсийн ачаалал тоолох шинжилгээ-HBV viral loading 121,400
Молекулбиологи Хепатит Д вирүсийн ачаалал тоолох 111,300
Молекулбиологи Хепатит С вирүсийн 6 хэв шинж тодорхойлох-HCV genotyping 259,800
Молекулбиологи Хепатит С вирүсийн ачаалал тоолох шинжилгээ-HCV Viral Load 121,400
Молекулбиологи Хүний Папиллома Вирүсийн 28 Хэвшинж тодорхойлох 55,700
Микробиологи Антибиотик мэдрэг чанар 0
Микробиологи Б бүлгийн Стрептококк илрүүлэх 44,500
Микробиологи Бацилл хадгалалтын шинжилгээ 22,000
Микробиологи Биеийн шингэнээс нян ургуулах 88,300
Микробиологи Бичил биетэн тодорхойлох 13,000
Микробиологи Нян ялган дүйх 48,900
Микробиологи Цусны ариун чанар 88,300
Электролит Натри /Шээсэнд/ 5,000
Бүлэгнэлт aPTT-зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа 8,000
Бүлэгнэлт Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй 25,000
Бүлэгнэлт Протромбины хугацаа, индекс 11,000
Бүлэгнэлт Тромибины хугацаа 6,500
Бүлэгнэлт Фибриноген 5,900
Клиник хими Үрийн шингэний нарийвчилсан шинжилгээ 49,500

 

Тухайн шинжилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй шинжилгээний нэр дээр дарж танилцана уу!

Манай шинжилгээний өртөгт дараах зүйлс багтаж байна:

 • Урвалжийн өртөг
 • Тоног төхөөрөмжийн өртөг
 • Дотоод чанарын хяналтын өртөг /Үйлдвэрлэгчийн/
 • Гадаад чанарын хяналтын өртөг /RIQAS, MEQAS, NCCD г.м/
 • Дэд бүтцийн урсгал зардал /цахилгаан, дулаан, ус, түрээс/
 • Ажилчдын цалин
 • Онлайн хариу олгох үйлчилгээний өртөг /Дижитал Медик ХХК/
 • Программ хангамжийн үйлчилгээний өртөг /Орион ХХК/
 • Техник үйлчилгээний өртөг /Лайфтроник/
 • Дижитал утсан үйлчилгээний өртөг /CallPro ХХК/
 • Утсанд мсж илгээх үйлчилгээний өртөг /Мобиком, Скайтел, Юнител, ЖиМобайл
Дааврын шинжилгээ
Бэлгийн дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
LH – Шар биеийг идэвхижүүлэгч даавар 24,900 2-6 цаг
FSH – Фолликул өдөөгч даавар 21,000 2-6 цаг
PRL – Пролактин 26,000 2-6 цаг
PRG – Прогестерон 26,000 2-6 цаг
HCG – Хүний хорион гонадотропины даавар 32,500 2-6 цаг
EST II – Эстрадиол 24,900 2-6 цаг
Ue3 – Чөлөөт эстрадиол 29,500 2-6 цаг
TES – Тестостерон 25,500 2-6 цаг
Бамбай булчирхайн дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
FT3 – Трииодтиронин /Нийт/ 25,000 2-6 цаг
FT4 – Тироксин /Нийт/ 25,000 2-6 цаг
anti TG – Тироглобулины эсрэгбие 18,000 2-6 цаг
anti TPO – Тиреод Пероксидаза эсрэгбие 21,000 2-6 цаг
TSH – Тиреод сэдээгч даавар 23,000 2-6 цаг
T3 – Трииодтиронин /Нийт/ 23,000 2-6 цаг
T4 – Тироксин /Нийт/ 23,000 2-6 цаг
Бусад дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
CORS – Бөөрний дээд булчирхайн даавар /Кортизол/ 29,000 2-6 цаг
Диабет /чихрийн шижин/-ын үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
GLU – Өлөн үеийн сийвэнгийн сахар 4,900 4-6 цаг
HbA1c – Сахарын 3 сарын дундаж /Глюкозжуулсан гемоглобин/ 16,500 4-6 цаг
MALB – Микроальбумин шээсэнд 8,000 4-6 цаг
FUN – Фруктозамин (Сахарын 3 долоо хоногийн дундаж) 15,000 4-6 цаг
URINEPRES – Шээсний Ерөнхий шинжилгээ /микроальбумин багтсан/ 5,900 4-6 цаг
HEM 5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифф./
Insulin – Инсулин
C-peptide – Ц-пептид
11,900
25,000
25,000
2-4 цаг
Эрдэс бодис /электролитын солилцоо
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Ca – Кальци 4,900 4-6 цаг
MG – Магни 7,000 4-6 цаг
P – Фосфор 6,000 4-6 цаг
CU – Зэс 9,000 4-6 цаг
ZINC – Цайр 9,000 4-6 цаг
FE – Төмөр 4,500 4-6 цаг
Na – Натри 7,000 4-6 цаг
K – Кали 7,000 4-6 цаг
CL – Хлор 7,000 4-6 цаг
Vitamin D – Витамин Д 25-ОН (нийт) 29,500 4-6 цаг
Цусны дэлгэрэнгүй үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
BT – Цусны бүлэг тодорхойлох 5,200 1-3 цаг
HEM5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал үзүүлэлт/ 11,900 1-3 цаг
RH – Резус фактор 5,200 1-3 цаг
SOE – Улаан эсийн тунах хурд /СОЭ/ 4,900 1-3 цаг
Цусны ариун чанарын шинжилгээ 88,300 3-5 хоног
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Coagulation test – Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 25,000 2-4 цаг
PT, INR – Протромбины хугацаа, индекс, INR 11,000 2-4 цаг
APTT – aPTT – Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа 8,000 2-4 цаг
TT – Тромибины хугацаа 6,500 2-4 цаг
Fib – Фибриноген 5,900 2-4 цаг
Зүрх, судас, Үе мөч /ревматологи/-ний үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ASLO – Анти-Стрептолизин О /чанарын/ 6,900 4-6 цаг
CRP – Ц реактив уураг /латекс/ 6,900 4-6 цаг
RF – Ревматойд фактор /чанарын/ 6,900 4-6 цаг
ASLO – Анти-Стрептолизин О /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
CRP – Ц реактив уураг /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
RF – Ревматойд фактор /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
HR CRP – Ц реактив уураг (Өндөр мэдрэг) 26,000 4-6 цаг
Зүрх судас, өөх тосны солилцоо
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ACE – Ангиотензин хувиргагч фермент 12,900 4-6 цаг
APO B – Аполипопротейн В 12,000 4-6 цаг
APO A1 – Аполипопротейн А1 12,000 4-6 цаг
CK MB – Креатинкиназа 9,500 4-6 цаг
TC – Нийт холестрин 3,800 4-6 цаг
HDL – Өндөр нягтралтай липопротейн холестрин 8,000 4-6 цаг
LDL – Бага нягтралтай липопротейн холестрин 8,000 4-6 цаг
TG – Триглицерид 3,900 4-6 цаг
HEM 5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
Бөөр, шээс ялгаруулах эрхтний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
CREА – Креатинин 3,800 4-6 цаг
UREA – Мочевин 3,800 4-6 цаг
UA – Шээсний хүчил 3,900 4-6 цаг
CYST С – Цистатин Ц 18,000 4-6 цаг
ALB – Альбумин 5,500 4-6 цаг
TP – Нийт уураг 3,500 4-6 цаг
HEM5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
ID/ASUT – Шээсэнд нян илрүүлэх, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох 48,900 3-4 хоног
URINALYSIS – Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5,900 2-4 цаг
URINEPRES – Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 16,400 2-4 цаг
Нойр булчирхайн үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AMY – Амилаза 6,900 4-6 цаг
LIP – Липаза 8,500 4-6 цаг
Ca-19-9 – Нойр булчирхайн хавдар 28,900 2-6 цаг
HEM5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
Элэг, Цөсний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ALP – Шүлтлэг фосфотаза 4,900 4-6 цаг
GGT – Гаммаглутамилтрансфераза 5,000 4-6 цаг
LDH – Лактатдегидрогеназа 4,300 4-6 цаг
5 NT – 5 нуклеотидаза 8,500 4-6 цаг
HEM5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифференциал/ 11,900 2-4 цаг
Уушгины үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ACE – Ангиотензин хувиргагч фермент 12,900 4-6 цаг
TBR – Сүрьеэгийн үүсгэгчийн эсрэг төрөгч 6,400
Өвөрмөц бус дархлааны үзүүлэлтүүд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Ig A – Иммуноглобулин А 9,700 4-6 цаг
Ig M – Иммуноглобулин M 9,700 4-6 цаг
Ig G – Иммуноглобулин G 9,700 4-6 цаг
Ig E – Иммуноглобулин E 23,000 2-6 цаг
C3 – Хавсрага 3 15,500 4-6 цаг
C4 – Хавсрага 4 15,500 4-6 цаг
Хеликобактер илрүүлэх шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
H.Pylori IgG – Цусанд хеликобактерийн эсрэгбие илрүүлэх /тоогоор/ 12,000 4-12 цаг
HP-ACON H.Pylori Ag – Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/ 22,900 4-12 цаг
Хавдарын маркер
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AFP – Элэгний хавдрын маркер 26,000 2-6 цаг
CA 125 – Өндгөвчний хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
CA 15-3 – Хөхний хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
CA 19-9 – Нойр булчирхайн хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
FPSA – Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (чөлөөт) 28,000 2-6 цаг
CEA – Хавдрын ерөнхий маркер 24,900 2-6 цаг
tPSA – Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт) 26,000 2-6 цаг
PSA complex – Түрүү булчирхайн хавдрын маркер 49,500 2-6 цаг
Элэгний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AST – Аспартатаминотрансфераза 3,500 4-6цаг
ALT – Аланинаминотрансфераза 3,500 4-6цаг
TP – Нийт уураг 3,500 4-6цаг
ALB – Альбумин 5,500 4-6цаг
GLO – Глобулин 2,500 ALB, TP заавал өгсөн байх 4-6цаг
TBIL – Нийт билирубин 3,500 4-6цаг
D-BIL – Шууд билирубин 3,800 4-6цаг
AFU – Л фукозидаза 12,000 4-6цаг
HEM-5 – Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4цаг
AFP – Элэгний хавдрын маркер 26,000 4-6цаг
Элэгний вирүсийн халдвар
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HBsAg rapid – Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
HBsAg Ultra – Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/ 24,900 2-4 цаг
Anti HCV – Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
Anti HCV – Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /тоогоор/ 29,500 2-6 цаг
HDV antibody – Элэгний D вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 19,000 4-6 цаг
HBV load – Элэгний В вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв, Бямба гараг, 17:00 цагт
HCV load – Элэгний С вирүс тоолох 121,400 Лхагва, Баасан гараг, 17:00 цагт
HDV load – Элэгний D вирүс тоолох 111,300 Даваа гараг 17:00 цагт
HCV genotyping – Элэгний C вирүсийн 6 хэв шинж тодорхойлох 259,800 Лхагва гариг 16 цагаас хойш
Халдварт өвчин
Элэгний вирүсийн маркер
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HbsAg rapid – Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
HBsAg Ultra – Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/ 24,900 2-4 цаг
Аnti-HCV – Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /тоогоор/ 29,500 2-4 цаг
Аnti-HCV rapid – Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
HCV load – Элэгний С вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв гариг, 13 цат
Total Аnti HAV – Элэгний A вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 34,500 4-6 цаг
Аnti IgM HAV – Элэгний A вирүсийн IgМ тодорхойлох 42,500 4-6 цаг
Anti HBc – Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэг бие тодорхойлох 35,500 4-6 цаг
Anti HBs – Элэгний В вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 29,900 4-6 цаг
Total HBc IgM – Элэгний В вирүсийн нийт цөмийн эсрэг бие IgM тодорхойлох 25,500 4-6 цаг
HBV load – Элэгний В вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв, Бямба гариг 17:00 цагт
Anti HIV – ДОХ-ын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 7,300 4-6 цаг
HIV p24 II – ХДХВ-ын р24 антиген болон эсрэг бие тодорхойлох 32,000 2-6 цаг
Anti-HIV – ХДХВ-ийн эсрэгбие илрүүлэх шинжилгээ 7,900 2-3 цаг
RPR-ТИТР – Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 11,500 2-3 цаг
RPR – Тэмбүүгийн реагин эсрэг эсрэг бие тодорхойлох 7,900 4-6 цаг
TPHA – Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 15,400 4-6 цаг
CHLR – Хламидын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 11,900 4-6 цаг
Man GTI – Эрэгтэйн шээсний сүвний наалдацын шинжилгээ /эрэгтэй мазок/ 11,900 4-6 цаг
Wowan GTI – Эмэгтэйн үтрээний арчдасын наалдацын шинжилгээ /эмэгтэй мазок/ 11,900 4-6 цаг
HPV genotyping – Умайн хүзүүний хавдар үүсгэгч папилома вирүсийн 28 хэв шинж тодорхойлох 127,100 Баасан гариг 15:00 цагт
STI 14 (БЗХӨ-ний 14 төрлийн далд үүсгэгч илрүүлэх цогц шинжилгээ) 125,500 Пүрэв, Бямба, Мягмар гарагийн 13:00-15:00 цагт
BV 14 Үтрээний үрэвсэл үүсгэгч 13 эмгэгтөрөгч, 1 хэвийн бичил биетнийг PCR-ийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ 117,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт
EYE 5 – Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ 133,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт
Бусад
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HEL – Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх 4,300 4-6 цаг
Semen Analyze – Үрийн шингэний чанарын шинжилгээ 49,500 2-6 цаг
Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх шинжилгээ 25,000 1 хоног
Эх-Ургийн халдвар цогц шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
TORCH Complete – TORCH Бүрэн багц 114,000 4-12 цаг
TORCH Basic – TORCH Суурь багц 89,000 4-12 цаг
Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 31,900 4-12 цаг
Рубелла вирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 29,900 4-12 цаг
Цитомегаловирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 29,900
Херпес вирүсийн 1/2 хэвшинжийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 39,900 4-12 цаг
Бактериологи
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Нян ялган дүйх, ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох 48,900 Ажлын 3-4 хоногийн дараа
Blood Culture – Цусны ариун чанар тодорхойлох 88,300 3-5 хоног
Body Fluid – Биеийн шингэний ариун чанар 88,300 3-5 хоног
StrepB – Б бүлгийн стрептококк илрүүлэх 44,500 3-4 хоног
DBS – Бацилл хадгалалтын шинжилгээ 22,000 3-4 хоног
Бичил биетэн тодорхойлох шинжилгээ 13,000 1-2 хоног
                                                                                            Нүдний халдвар
Нэр Үнэ/₮/ Хариу
EYES 5 – Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ 133,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт

 

НИЙТЛЭГ ХЭРЭГЛЭГДЭХ БАГЦ ШИНЖИЛГЭЭ

Манай шинжилгээний өртөгт дараах зүйлс багтаж байна:

 • Урвалжийн өртөг
 • Тоног төхөөрөмжийн өртөг
 • Дотоод чанарын хяналтын өртөг /Үйлдвэрлэгчийн/
 • Гадаад чанарын хяналтын өртөг /RIQAS, MEQAS, NCCD г.м/
 • Дэд бүтцийн урсгал зардал /цахилгаан, дулаан, ус, түрээс/
 • Ажилчдын цалин
 • Онлайн хариу олгох үйлчилгээний өртөг /Дижитал Медик ХХК/
 • Программ хангамжийн үйлчилгээний өртөг /Орион ХХК/
 • Техник үйлчилгээний өртөг /Лайфтроник/
 • Дижитал утсан үйлчилгээний өртөг /CallPro ХХК/
 • Утсанд мсж илгээх үйлчилгээний өртөг /Мобиком, Скайтел, Юнител, ЖиМобайл/

Хаяг: ГЯЛС Анагаах ухааны төв: БЗД 4-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө - 61А (Зүүн 4 замын хойно) Утас: 7575-4411 ГЯЛС UBH салбар: СБД 1-р хороо, UBH төв 402 тоот (Улаанбаатар зочид буудлын урд) Цаг авах утас: 7577-1155 ГЯЛС Төмөр Зам салбар: БГД 3-р хороо, Хатанбаатарын гудамж 151/1, Ганзам зочид буудлын ард Грейс төвийн 1 давхарт / Богд арын голын замаар явна. Утас: 7575-4433 Гялс Офицер салбар: БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатарын гудамж 32 (Офицеруудын ордноос цайз зах явах зам дагуу) Утас: 7575-4411 Гялс Өнөр салбар: СХД 14-р хороо, 1-р хороолол, залуусын гудамж, 35/3 тоот (Цамбагаравын автобусны буудлын хойно, 14-р байрны ард, “Өнөр Мед”-ийн 1 давхарт) Утас: 7575-4411

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн

Согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд хортой!