Хууль зүйн чиглэлээр бүх төрлийн бичиг баримт боловсруулна

1. Хууль зүйн бүх төрлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ

1. Бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, хууль зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах,  төрийн болон шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, гомдол гаргах, эрх зүйн үр дагавар бүхий журам, дүрэм, зааварчилгаа боловсруулах үйлчилгээ үзүүлнэ.

Утас: 9411-5445

     2. Хуулийн хүрээнд гэрээ, журам боловсруулна

Иргэн, компанийн байгуулах гэрээ, дүрэм, журмын төсөл боловсруулах, иргэн болон захиргааны хэргийн маргаанд зөвлөгөө өгөх, итгэмжлэлээр шүүхэд төлөөлнө.

Утас: 9446-1799

3. “Монгол Өмгөөлөгч” Хууль зүйн фирм

Бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөөг биечлэн болон бичгээр өгөх (монгол, англи хэлээр), мөн гэрээ, хэлцэл, хууль зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах, төрийн болон шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, гомдол гаргах, албан захидлын төсөл боловсруулах, эрх зүйн үр дагавар бүхий журам, дүрэм, зааварчилгаа боловсруулах, эрх зүйн магадлан дүгнэлт хийх, мөн байгууллага/иргэнд чиглэсэн хууль зүйн тогтмол үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хууль зүйн зөвлөгөөг үзүүлнэ.

Утас: 7011-9206, 7012-9206

4. “Нийслэл Адвокейтс” Хуулийн фирм

Аж ажуйн нэгж байгууллагын дотоодод мөрдөгдөх дүрэм, журам, хөдөлмөрийн гэрээ, тушаал, албан бичиг, гадны байгууллагуудтай хийх гэрээ, хэлэлцээрийн төсөл боловсруулна.

Утас: 9009-2688

 5. “Ашид Адвокатс” Хуулийн фирм

Бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, бичиг баримтын загварыг Англи, Монгол, Хятад хэл дээр боловсруулах, хянаж санал боловсруулах, дүгнэлт гаргах, хэрэгжилтийг хянах үйлчилгээ үзүүлнэ.

Утас: 9910-2076, 7014-7878

 6. “Кэй И Партнерс” Хуулийн фирм

Эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичиг, хэлцлийн баримт бичиг, гэрээ боловсруулах болон гэрээ, хэлэлцээрүүдийг Монгол улсын хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дүгнэх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Утас: 7000-2262

       7. “Арга Билиг” Хууль зүйн фирм

  • Хуулийн этгээдийн хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ, үйл ажиллагааны дотоод журам, хөдөлмөрийн харилцаанд гарч болох тушаал, шийдвэр, баримт бичгүүдийг хянах, хуульд нийцүүлэн боловсруулах
  • Хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг гэрчлэх баримт бичгүүдийг баталгаажуулах, өмчлөх эрх шилжүүлэх, үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх;
  • Бизнесийн харилцаанд шаардлагатай иргэний эрх зүйн бүх төрлийн худалдааны болон хамтран ажиллах гэрээ, төсөл хянах, боловсруулах;
  • Төрийн байгууллагын шийдвэр, үйл ажиллагааны улмаас үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн тохиолдолд зөвлөгөө өгөх, баримт бичиг боловсруулах зэрэг өөр бусад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Утас: 7012-1209

       8. “Эй Ди Ти” Хуулийн Фирм

Харилцагчийн үйл ажиллагаа, удирдлага болон бусад этгээдтэй харилцах явцад хууль, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулна.

Утас: 7014-9494

     9. “ELC LLP Advocates” Хуулийн фирм

Гэрээний төсөл боловсруулах, гэрээ хянах үйлчилгээ үзүүлнэ.

Утас: 7711-8193, 7711-8194

          10. “Эм Би Эс Партнерс” Хуулийн Фирм

  • Компанийн хувьцаа худалдан авах, худалдах, шилжүүлэх
  • Компанийг нэгтгэх, тусгаарлах
  • Компанийг татан буулгахтай холбоотой компанийн бүхий л бичиг баримтын төслийг боловсруулна.

Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр тодорхой асуудал, гэрээ хэлцэл, хэрэг маргаан болон хуулийн этгээдийн баримт бичиг зэрэг тодорхой асуудалд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйлчилгээг тогмол үзүүлдэг болно.

Утас: 7011-4022, 7011-4027

 

ТА ХУРИМ, ХҮЛЭЭН АВАЛТ, ХУРАЛ ХИЙХ ГЭЖ БАЙНА УУ.

Барилгын бараа, материал, ажил үйлчилгээ авахаар хайж байна уу? Бид олж өгье

Ангилал